Ansökan om studieuppehåll

  • Format: ÅÅÅÅMMDD-XXXX alternativt ditt personliga identifikationsnummer i Ladok
  • Den termin du blev antagen till utbildningen
  • Ange det utbildningsprogram/fristående kurs ansökan gäller
  • Startdatum för önskat studieuppehåll
  • Slutdatum för önskat studieuppehåll
  • Vänligen ange varför du behöver ett studieuppehåll
  • OBS! Stäng inte ner sidan under tiden formuläret skickas in, då avbryts processen. När nästa sida visas med det ärende-ID som din ansökan fått är ansökan inskickad och registrerad.

  • Linnéuniversitetet är en statlig myndighet, vilket innebär att det du skickar in till oss via e-post, vanlig post eller ett formulär blir en allmän handling. Det betyder att vem som helst kan begära att få ta del av det du skickat in med stöd av offentlighetsprincipen. Vid en sådan begäran görs alltid en bedömning om det förekommer uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    För att kunna hantera ditt ärende behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig för behandlingen och behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen, vilket innebär att personuppgifterna sparas och hanteras i vårt ärendehanteringssystem, där endast behöriga har tillgång. Dina personuppgifter bevaras som del av allmän handling i enlighet med Riksarkivets föreskrifter. Du kan läsa mer om Linnéuniversitetets personuppgiftsbehandling här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kontakta-och-besoka/personuppgifter/